Школски одбор 2022 – 2026.

Орган управљања у школи јесте Школски одбор.

Председник и чланови Школског одбора обављају послове из своје надлежности.

Школски одбор има девет чланова. По три представника запослених у школи, родитеља и јединице локалне самоуправе.

Чланове органа управљања школе именује и разрешава Скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.

Школски одбор:

 • доноси Статут Школе и друге опште акте;
 • доноси годишњи програм рада Школе, развојни план и усваја извештаје о њиховом остваривању;
 • утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике;
 • доноси финансијски план Школе;
 • усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, наставе у природи;
 • расписује конкурс и бира директора Школе;
 • разматра исходе образовања и васпитања и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
 • одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
 • именује комисије из своје надлежности, које не именује директор Школе;
 • одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора Школе;
 • даје мишљење у поступку одлучивања о избору наставника и стручних сарадника;
 • обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и Статутом Школе

Чланови Школског одбора ОШ “Вучић Величковић“ Међуречје у периоду од 2022. до 2026. године су:

Представници Савета родитеља: Јелић Данијела, Маричић Сања, Радоњић Снежана

Представници локалне самоуправе: Вучићевић Драгана, Грбић Милкица, Рацић Ана